Ảnh minh họa - Nguồn internet.Ảnh minh họa - Nguồn internet.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP và giải pháp cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực tài chính, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. 

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Chương trình hành động đến năm 2020 với 34 giải pháp được cụ thể hóa thành 46 sản phẩm đầu ra. Năm 2016, Bộ Tài chính đã hoàn thành 29 sản phẩm đầu ra thuộc nhiệm vụ của năm (đạt 100% kế hoạch). Đây là những nội dung nhằm mục tiêu bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; cải cách hành chính, giảm chi phí kinh doanh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ; năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành chương trình hành động với 83 giải pháp, được chi tiết thành 118 sản phẩm đầu ra và đã hoàn thành toàn bộ 83 sản phẩm thuộc nhiệm vụ năm 2016 (đạt 100% kế hoạch). Năm 2017, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ với 87 giải pháp, được cụ thể hoá thành 175 nhiệm vụ. Trong đó, tập trung cải cách đồng bộ, toàn diện, hướng tới cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thể chế trong lĩnh vực tài chính; đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm, sang hậu kiểm; hiện đại hóa quản lý nhất là lĩnh vực thuế, hải quan.

Các giải pháp được Bộ Tài chính đưa ra để thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ bao gồm cả các giải pháp về cải cách thể chế, chính sách và các giải pháp về cải cách hành chính, đã góp phần tích cực vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, phí và lệ phí hợp lý, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp; Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; phát triển đồng bộ các loại hình thị trường tài chính; Tiếp tục triển khai chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020...